انجمن باور verified

تعداد بازدید: 8071     تاريخ ايجاد: 1106 روز پیش
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    انجمن باور آذر ماه 1383 با همكاري گروهي از افراد دارای معلولیت و غیر معلول، که نوعي خلأ را نسبت به پذيرش معلولان در جامعه و ضرورت بسترسازي فرهنگي در اين زمينه احساس مي‌كردند تأسيس شد. باور تشكلي مردم‌نهاد، غير‌سياسي و غيرانتفاعي است. * برخی از این ضرورت‌ها عبارت است از: رفع نگرش‌‌های نادرست در خصوص ماهيت معلوليت, اصلاح اين برداشت غالب كه محدوديت‌هاي افراد داراي معلوليت، موجب كاهش یا عدم توانمندي آنها در فعاليت‌هاي سازنده فردي و اجتماعي مي‌شود. ترويج اين باور كه معلوليت محدوديت است؛ نه ناتواني. افراد معلول مي‌توانند و بايد فراتر از محدوديت‌هاي خود، زندگي مستقل و مبتني بر شأن شهروندي خود داشته باشند و همپاي آحاد جامعه، در سازندگي كشور و جامعه خويش مشاركت کنند و از حقوق اجتماعي برابر برخوردار باشند. * ماموریت انجمن باور: 1- افزایش حساسیت و آگاهی اجتماعی نسبت به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در جامعه * 2- پیگیری تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت * 3- تهیه، گردآوری و نشر دانش و اطلاعات در حوزه افراد دارای معلولیت .

فراخوان ها

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

انجمن باور آذر ماه 1383 با همكاري گروهي از افراد دارای معلولیت و غیر معلول، که نوعي خلأ را نسبت به پذيرش معلولان در جامعه و ضرورت بسترسازي فرهنگي در اين زمينه احساس مي‌كردند تأسيس شد. باور تشكلي مردم‌نهاد، غير‌سياسي و غيرانتفاعي است. * برخی از این ضرورت‌ها عبارت است از: رفع نگرش‌‌های نادرست در خصوص ماهيت معلوليت, اصلاح اين برداشت غالب كه محدوديت‌هاي افراد داراي معلوليت، موجب كاهش یا عدم توانمندي آنها در فعاليت‌هاي سازنده فردي و اجتماعي مي‌شود. ترويج اين باور كه معلوليت محدوديت است؛ نه ناتواني. افراد معلول مي‌توانند و بايد فراتر از محدوديت‌هاي خود، زندگي مستقل و مبتني بر شأن شهروندي خود داشته باشند و همپاي آحاد جامعه، در سازندگي كشور و جامعه خويش مشاركت کنند و از حقوق اجتماعي برابر برخوردار باشند. * ماموریت انجمن باور: 1- افزایش حساسیت و آگاهی اجتماعی نسبت به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در جامعه * 2- پیگیری تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت * 3- تهیه، گردآوری و نشر دانش و اطلاعات در حوزه افراد دارای معلولیت .